Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor škole

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Dositej Obradović
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Školski odbor JU OŠ „Dositej Obradović“ Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škole „Dositej Obradović“ Banjaluka.

Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.Uslov za učešće na konkursuZa direktora Javne ustanove „Osnovne škole „Dositej Obradović“ Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
Da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
Da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi
Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
Nije osuđivan prvosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviji i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.Potreban dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina)
Preporuku ranije poslodavaca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda.
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhavaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijedlog porgoma rada direktora u narednom četverogodišenjm mandatu
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti o nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banjaluka
Mirka Kovačevića 27
78000 Banjaluka
Neblagovremene i nepotupne prijave neće se uzeti u razmatranje.Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banjaluka, u roku od osam (8) dana od dana dostvaljanja rješenja školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare