Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor škole

- dana
Poslodavac:
JU Srednjošklski centar Prijedor
Kategorija:
Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
18.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU "SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR" U PRIJEDORU

Nikole Pašića broj 4.

79101 Prijedor

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU" Srednjoškolski centar Prijedor"

u Prijedoru

I Predmet

Školski odbor, JU"Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora, JU"Srednjoškolski centar Prijedor " u Prijedoru.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat

Direktor, JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru se bira na period od 4 /četiri / godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi. Mandat iz prethodne alineje može se računati od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnost od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

IV Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, Kolektivnim ugovorom, Statutom te Pravilnikom o radu.

V Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:

1. Opšti uslovi:

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- Da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi

- Da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno- obrazovnog rada škole,

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Pored opštih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti:

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada za mandatni period,

- Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti,

- Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora / NE OTVARATI .

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o oduci o izboru i imenovanju direktora u roku od 8 /osam/ dana od dana donošenja odluke.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare