Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor škole

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Petar Petrović Njegoš
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Maslovare
Rok prijave:
14.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: I - Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

II- Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
-da je stariji od 18 godina.
2.Posebni uslovi:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zavora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3.Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
-Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
-Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja školi
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare