Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor sektora

- dana
Poslodavac:
BHRT Sarajevo
Kategorija:
Mediji
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
12.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 50. i 53. Statuta BHRT, člana 15. Pravilnika o radu BHRT i Odluke generalnog direktora BHRT br: 101-1783/17 od 29.12.2017. godine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

Za izbor i imenovanje
DIREKTORA SEKTORA TELEVIZIJA BHRT-BHT1
Na mandat od 5 (pet) godina, sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih čl.10. Zakona o radu u institucijama BiH, (da kandidat ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene opštim aktima BHRT:
- da posjeduju visoku stručnu spremu, VII stepen, ili završen II ciklus Bolonjskog
sistema studiranja,
- da posjeduju aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
- da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na funkcijama u elektronskim
medijima,
- da poznaju tehnologije proizvodnje i emitovanja televizijskog programa,
- da su iskazali organizacione i rukovodne sposobnosti potvrđene u prethodnom radu,
- da posjeduju sposobnost vođenja, motivisanja i rukovođenja timovima,
- da posjeduju sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva,
- da posjeduju odličnu uređivačku procjenu, razumijevanje osnovnih finansijskih principa, sposobnost upravljanja budžetima, izrazite vještine u komunikaciji i pregovaranju, te fleksibilnost, kreativnost, integritet i otvorenost za nove ideje,
- da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.

OPIS POZICIJE:
Direktor Sektora BHT1 rukovodi Sektorom i obavlja poslove u skladu sa Zakonom i Statutom BHRT-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz aplikaciju sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja od nadležog organa,
- prijavu prebivališta.
- dokaz o stručnoj spremi,
dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,
- dokaz o traženom radnom iskustvu, predviđenom oglasom, stečenom nakon završetka
VSS, (potvrde ili uvjerenja)
- program rada i razvoja Sektora,
- ovjerenu izjavu u vezi člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja izvršnu, zakonodavnu ili sudsku funkciju na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeće koje obavlja djelatnost radijskog ili televizijskog emitovanja, te da njegova
funkcija nije nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa po bilo kojoj osnovi,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca, (može se dostaviti i na intervjuu),

Uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) izabrani kandidat dostavlja prilikom zaključenja Ugovora o radu.

OGLAŠAVANJE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Javni oglas će biti objavljen u dnevnim listovima „Avaz“, „Nezavisne novine“ i „Večernji list“ i na WEB site BHRT-a, te u skraćenoj verziji u programima BHR1 i BHT1.

Rok za podnošenje prijava je 12.01.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, kao i prijave koje sadrže kopiju dokumentacije koja nije ovjerena, neće se uzimati u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove oglasa, obaviće se intervju.
Razmatranje prijava kandidata, utvrđivanje užeg izbora kandidata i obavljanje intervjua sa kandidatima, obaviće Komisija za izbor direktora Sektora BHT 1.
Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog oglasa.
Prijave dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom: Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Sektora BHT1 „NE OTVARAJ“, na adresu:
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Služba za ljudske resurse
Bulevar Meše Selimovića broj 12
S A R A J E V O
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare