Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine p

- dana
Poslodavac:
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 3. Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), čl. 8. i 11. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 93/09), Odluke o uslovima i kriterijima za odabir, postupak ocjenjivanja i utvrđivanja rang-liste najuspješnijih kandidata otvorene konkurencije za izbor direktora i
zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-6-36/10, od 5.1.2010., i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 05/1-50- 13-26-39-4/17, od 13.12.2017., Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture Bosne i Hercegovine

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine

I. PRAVNI OSNOV
Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08) i Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora kao
nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 93/09), provodi postupak odabira najuspješnijih kandidata za pozicije:


OPIS POSLOVA:
3/01 Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine predstavlja Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija); izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH te nacrt godišnjeg budžeta Direkcije i predlaže ih ministru sigurnosti BiH, koji ih prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje; rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti Direkcije; izvještava javnost o radu iz svoje nadležnosti; donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije uz
saglasnost Vijeća ministara BiH, kao i druge propise predviđene zakonom koji su potrebni za omogućavanje obavljanja poslova iz nadležnosti Direkcije; raspoređuje dužnosti zaposlenim u Direkciji u skladu sa zakonom, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizac iji
Direkcije i drugim propisima; donosi odluke o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada
zaposlenih u Direkciji u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima; obavlja aktivnosti u vezi s nabavkom opreme i sredstava za potrebe Direkcije; priprema i provodi programe obuke zaposlenih u Direkciji; podnosi godišnji izvještaj o radu Direkcije ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH, te posebne izvještaje prema potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH; podnosi izvještaje Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, na njihov zahtjev; obavlja druge dužnosti propisane zakonom i drugim propisima. Direktor je
odgovoran za zakonitost rada Direkcije i za zakonito trošenje sredstava koja su joj dodijeljena.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III. MANDAT
Direktori i zamjenici direktora imenuju se na mandat od četiri godine.

IV. OPĆI USLOVI
Kandidati za sve pozicije moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: da su stariji od 18 godina, da su državljani Bosne i Hercegovine, da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podnošenja prijave za upražnjene pozicije, da su zdravstveno sposobni za obavljanje navedenih poslova na koje se prijavljuju, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nisu osuđeni za krivično djelo, osim krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja i da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Herecgovine.

V. POSEBNI USLOVI
Osim općih uslova, kandidati za sve pozicije iz ovog javnog konkursa moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: da imaju visoku stručnu spremu – VII. stepen obrazovanja i radno iskustvo u toj spremi u trajanju od najmanje pet godina, da imaju čin glavnog inspektora policije ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu i da nisu članovi političke stranke.

VI . POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidat je dužan da uz prijavu na javni konkurs dostavi originale ili od nadležnog organa ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1. radnu biografiju (CV) sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresu i telefon za kontaktiranje;
2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
3. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podnošenja prijave za upražnjene pozicije;
4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
6. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrificirane diplome ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.);
7. uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu u visokoj stručnoj spremi;
8. dokaz da posjeduje čin glavnog inspektora policije ili viši čin u trajanju od najmanje tri godine;
9. ovjerenu i potpisanu izjavu da nije član političke stranke;
10. ovjerenu izjavu da je saglasan s vršenjem sigurnosnih provjera.

Napomena: Za sve kandidate koji dostave urednu i blagovremenu prijavu po službenoj dužnosti bit će izvršene provjere da li je osuđivan za krivično djelo, sa izuzetkom
krivičnih djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Tokom postupka odabira Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH razmotrit će prijave kandidata i s kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obaviti intervju. Po okončanju postupka odabira Nezavisni odbor
dostavit će ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za direktore i imena najviše pet kandidata za zamjenike direktora policijskih tijela BiH.
Prije dostavljanja liste uspješnih kandidata ministru sigurnosti BiH kandidati su dužni da dostave dokaz Nezavisnom odboru da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicija za koje su konkurisali.

VII. OBJAVLJIVANJE KONKURSA
Ovaj konkurs objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“, „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“, u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Glas Srpske“ i „Večernji list“, kao i na internetskoj stranici Parlamentarne skupštine BiH.

VIII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni konkurs s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom, uz upozorenje „NE OTVARATI“, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“ na adresu:
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - Nezavisni odbor 71000 Sarajevo, Trg BiH br. 1, s naznakom «Javni konkurs za direktore i zamjenike direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine»
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare