Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Defektolog

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Dvorovi Dvorovi-Bijeljina
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
17.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ "DVOROVI"

DVOROVI-BIJELjINA


raspisuje sljedeći:


KONKURS

za prijem radnika u radni odnos1. Defektolog, na neodređeno vrijeme 91,66% norme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, izvršilac....................................................................... 1Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom koja mora biti potpisana, od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona kandidat prilaže sljedeća dokumenta:I - Opšti uslovi

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,( ne starijim od 1.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:II - Posebni uslovi

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECST bodova ili ekvivalent i u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kog je radni staž ostvaren, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Pod radnim stažom podrazumijeva se dužina radnog staža ostvarena na radnim mjestima koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim javnim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Kandidati prijave na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju na adresu škole: JU Osnovna škola "Dvorovi" Dvorovi, Karađorđeva broj 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom "Komisija za izbor radnika" ili lično donose u sekretarijat škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjava uslove konkursa.

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati koji se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjdžu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua i testa sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare