Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Defektolog

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Aleksa Šantić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
15.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Defektolog - 50% radne norme, na neodređeno vrijeme

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.,105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik RS” br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj:102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem -dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).
Uz potpisanu prijavu na konkurs(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom ) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti :
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak,19.02.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić“ Trive Amelice 24, Banjaluka sa naznakom “Za konkurs”.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare