Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Članovi Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Zenici
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
24.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-573/18 od 31.01.2018. godine objavljuje seK O N K U R S
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u ZeniciI

Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

članovi Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici …………….. 2 člana


Djelokrug rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici utvrđen je odredbama člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09 i 9/13, 13/13 i 4/15), člana 19. stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16, 9/17 i 13/17) i člana 57. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

a) donosi Statut Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom;
b) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
c) utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
d) donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta;
e) donosi finansijski plan;
f) usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
g) rješava pitanja odnosa s Osnivačem;
h) odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa Statutom;
i) odgovara Osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
j) odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su, u prvom stepenu, odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
k) najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju Univerziteta;
l) donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra;
m) daje saglasnosti u skladu sa stavom 5. člana 12. ovog Statuta;
n) utvrđuje prijedlog cijena usluga instituta kao organizacione jedinice Univerziteta; “
o) donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
p) utvrđuje prijedlog cijena na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
r) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.


II

Za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da se protiv njega ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora,
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi su:

da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih zvanja,
da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici,
da posjeduje sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije člana Upravnog odbora, komunikacijske i organizatorske sposobnosti, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, rezultate rada i bavljenja naučno-istraživačkim radom (objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično),
poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.
Rektor, prorektor, rukovodilac organizacione jedinice Univerziteta i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

III

Za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da se protiv njega ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora,
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora.
Posebni uslovi su:

da je student I (prvog), II (drugog) ili III (trećeg) ciklusa studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici,
da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (studenti druge godine I ciklusa studija), prethodnih godina (studenti treće i četvrte godine I ciklusa studija) i ostvario ukupnu prosječnu ocjenu iz svih predmeta 7,5 i više na I (prvom) ciklusu studija ili da je samo upisan na II (drugi) ili III (treći) ciklus studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici,
pokazana aktivnost u radu studentske asocijacije na nekoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici, odnosno aktivnost u odlučivanju u akademskom tijelu neke od organizacionih jedinica ili akademskom tijelu Univerziteta u Zenici,
poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.
Predstavnici studenata izabrani u članstvo Senata Univerziteta u Zenici, kao i predstavnici studenata izabrani u članstvo naučno-nastavnog vijeća fakulteta/organizacione jedinice ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Kandidat koji bude izabran na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata obavezan je svake godine dostaviti potvrdu kojom dokazuje ispunjenje traženih uslova za izbor.IV

Uz prijavu kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih opštih uslova:

Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova) i tačkom III podtačka 1. (opštih uslova),
Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova) i tačkom III podtačka 2. (opštih uslova).
Kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

Odluku o izboru u naučno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje, u skladu s tačkom II podtačkom 1. (posebnih uslova),
Potvrdu/uvjerenje o radnom odnosu, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),
Dokazi o posjedovanju sposobnosti za obavljanje poslova na poziciji člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova), kao što su objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično.
Kandidati za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

Potvrdu o statusu studenta Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom III. podtačka 1. (posebnih uslova),
Uvjerenje o položenim ispitima, u skladu s tačkom III. podtačka 2. (posebnih uslova), (samo za studente I (prvog) ciklusa studija),
Potvrda Unije studenata Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom III. podtačka 3. (posebnih uslova).


V

Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke IV moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će pozvani na intervju od strane Konkursne komisije za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i člana iz reda studenata Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Konkursna komisija), imenovane od strane Senata Univerziteta u Zenici.Kandidati iz reda akademskog osoblja koji obnašaju neku od funkcija iz tačke II ovog Konkursa, kao i kandidat iz reda studenata iz tačke III koji su izabrani u članstvo Senata odnosno naučno-nastavno vijeće neke od organizacionih jedinica, izborom i imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezni su pokrenuti proceduru razrješenja sa navedenih funkcija odnosno članstva u akademskim organima Univerziteta u Zenici, u roku od 15 dana od dana imenovanja za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.VI

Kandidati iz reda akademskog osoblja i kandidat iz reda studenata, koji budu izabrani odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezni su u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova, u skladu s tačkom II podtačka 3. i tačkom III podtačka 3. opštih uslova Konkursa, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom II podtačka 4. i tačkom III podtačka 4. opštih uslova Konkursa.

Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.VII

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici, na adresu:Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursna komisija za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i člana iz reda studenata Univerziteta u Zenici)Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare