Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Član Općinske izborne komisije

- dana
Poslodavac:
Općina Kakanj
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Kakanj
Rok prijave:
20.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH". broj: 23/01. 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04. 25/05. 65/05, 77/05. 11/06. 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 3 i 7i4), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/17,60/17 i 10/18) i člana 1.Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije (“Službene novine Općine Kakanj", broj: 4i8), Općinsko vijeće Kakanj objavljuje

JAVNI OGLAS
za imenovanje članova Općinske izborne komisije Kakanj
Objavljuje se javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije.
Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće, uz suglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, od dana imenovanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidat za člana Općinske izborne komisije treba ispunjavati sljedeće opće uslove:
1. daje osoba sa pravom glasa;
2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.
II
(0 Pored usiova iz tačke 1 ovog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
a) da ima prebivalište na području općine Kakanj:
b) da ima završen fakultet. stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.
Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Tzbormm zakonom Bili.
Izuzetno od odredbi tačke 11(1) elan izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini Kakanj.

Izuzetno od odredbi tačke II član izborne komisije može biti osoba koja ima stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 HTCS, bez izbornog iskustva navedenog u tačci II, stav 2.

III
Sastav općinske izborne komisije mora biti multietmčan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu izborne komisije nastojaće se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

IV
IJ skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1,7a Izbornog zakona BiH:
2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora):
3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav Izbornog zakona BiH;
4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosli odluke.

V
Član Općinske izborne komisije ne može bili zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

VI
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostav iti slijedeću dokumentaciju:
1. kraću biografiju:
2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora;
4. ovjerenu fotokopiju lične karte;
5. uvjerenje o prebivalištu izdalo od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca:
6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa (elan 2.3 Izbornog zakona BiH);
7. izjavu o nacionalnom izjašnjeiiju kandidata - imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH, svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa;
8. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav Izbornog zakona BiH). odnosno da osoba ko ja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.
9. popunjen Upitnik o podacima kandidata - imenovanog člana izborne komisije.

VII
Ovaj javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama “Oslobođenje", na vvcb stranici Općine Kakanj (wwvv-kakanj.com.ba) i oglasnoj ploči Općine.
Obrasci izjava iz tačke VI, pod rednim brojem te Upitnik pod rednim brojem 9 kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Prijavu na ovaj javni oglas dostavili preporučeno poštom, ili na protokol Općine, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
“JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE - NE OTVARAJ” na slijedeću adresu:
OPĆINA KAKANJ, KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJ A, Ulica branilaca, 72 24« Kakanj.
Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću.
Neblagovremene prijave neće bili razmatrane.
OPĆINSKO VIJEĆE
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare