Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Asistent za područje društvene nauke, polje Sociologija, grana Posebne sociologije

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. točkom 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 2908/17od 28. 12. 2017. godine, na prijedlog organizacionih jedinica Univerziteta, a u skladu sa Programom sufinanciranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima uFederaciji BiH, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljujeK O N K U R S
za izbor suradnika prema Programu sufinanciranja
zapošljavanja u javnim
univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH


I

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje asistent na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom (1 godina) na Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinanciranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH i Ugovora o realizaciji Programa sufinanciranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH.

Konkurs će se raspisati za sljedeće organizacione jedinice:


Fakultet informacijskih tehnologija:

asistent za područje tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering, 2 izvršioca;


Građevinski fakultet

asistent za područje tehničkih nauka, polje Građevinarstvo, grana Geotehnika, 1 izvršilac.


Mašinski fakultet

asistent za područje tehničkih nauka, polje Mašinstvo, grana Proizvodno mašinstvo, 1 izvršilac


Nastavnički fakultet

asistent za područje društvene nauke, polje Sociologija, grana Posebne sociologije, 1 izvršilac.
II

OPIS POSLOVA:


1.1. SARADNIK

▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;

▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;

▪ obavlja konsultacije sa studentima;

▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;

▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon

svakog ispitnog termina;

▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;

▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:1. OPĆI USLOVI:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opću zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

2. POSEBNI USLOVI:

Uslovi za izbor suradnika u zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;

- ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol).

Poseban uslov prema Programu sufinanciranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH jeste da kandidati moraju biti prijavljeni na evidenciju nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje HNK prije zaključenja Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinanciranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH tj. prije 4. 10. 2017. godine.

3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

IV

DOKAZI

Kandidati za izbor u suradnička zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA (dostavljaju svi kandidati):

- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci); - dostavlja kandidat koji bude izabran

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

1. Biografiju (CV)

2. Ovjerena kopija fakultetske diplome (najmanje 240 ECTS bodova)

3. Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima

4. Potvrda Službe za zapošljavanje da je kandidat na evidenciji nezaposlenih osoba sa datumom prije 4. 10. 2017. godine.

5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i suradnika
sa naznakom Fakulteta i pozicije na koju konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.


Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare