Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Humanističke nauke, polje Filologija, grana Turkologija,

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 2906 /17 i broj: 101 - 2907/17 od 28. 12. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljujeK O N K U R S
za izbor nastavnika i suradnika


INASTAVNIČKI FAKULTET

- docent (redovno napredovanje) za umjetničko područje, polje – Interdisciplinarno umjetničko područje, grana-Metodika likovne umjetnosti., 1 izvršilac.

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

- asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Humanističke nauke, polje Filologija, grana Turkologija, 1 izvršilac.

II

1.OPIS POSLOVA:

1.1. NASTAVNIK

daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je

priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
radi sa suradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i suradnika;
učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana


1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog
ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:1. OPĆI USLOVI:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opću zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;2. POSEBNI USLOVI:

2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Nastavnici se biraju u zvanje: docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.

2.1.1 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta na stručno-umjetničkim predmetima su:

- završen stepen najmanje drugog ciklusa studija;

- najmanje 3 (tri) javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva iz odgovarajuće

oblasti

- pokazani rezultati u nastavnom radu.

Pod pokazanim rezultatima u nastavnom radu podrazumijeva se ispunjenje jednog od sljedećih uslova: - izrada ili značajno učestvovanje u izradi nastavnog teksta (udžbenika ili skripte) koji se kao obavezni nastavni tekst upotrebljava u dodiplomskoj ili diplomskoj nastavi;

- učešće u organiziranju work shopova, projekata za studente;

- učešće u organiziranju kulturnih manifestacija u sklopu Univerziteta.

2.2. USLOVI ZA IZBOR SURADNIKA

Suradnici se biraju u zvanje asistenta, višeg asistenta i lektora.

2.2.1.Uslovi za izbor suradnika u zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;

- ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (tri i po).

2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

IV

DOKAZI

Kandidati za izbor u nastavna i suradnička zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA (dostavljaju svi kandidati):

- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci); - dostavlja kandidat koji bude izabran

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

1. Biografiju (CV)

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće oblasti;

3. Dokaz o najmanje 3 (tri) javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva iz odgovarajuće oblasti;

4. Dokazi o pokazanim rezultatima iz tačke 2. 1. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje jednog od tri uslova)

5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni suradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju 2.2.1. (asistent)

1. Biografiju (CV)

2. Ovjerena kopija fakultetske diplome

3. Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i suradnika
sa naznakom Fakulteta i pozicije na koju konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.


Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare